gallery/img_8795
TRANSFORMATION

AuraTransformation är en permanent och genomgripande utveckling av din aura och utstrålning som efterhand medför många fördelar på det personliga området.

 

För att beskriva det kort, så förenar AuraTransformationen din intuition med din handlingskraft. Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning och i ditt energifält således att du inte behöver bekymra dig över större eller mindre motstånd från omvärlden. Du får större livslust och låter dig inte styras av någon dold agenda som du inte själv kan stå för. Dessutom blir det lättare för dig att definiera dig själv som människa och det blir lättare för dig att markera dina gränser i förhållande till omvärlden.

 

Fördelar:

 • Ger ett bättre skydd runt kroppen, så du kan ladda och behålla kvar din personliga energi.
 •  Lättare att sätta gränser mot andra människor, så kallade energitjuvar.
 • Ökad intuition, handlingskraft och större medvetande.
 • Balans mellan kropp (mörker) och ande (ljus).
 • Med samma typ av energi som barnen, får ni ofta en bättre kontakt, ni pratar samma "språk" och "laddar inte ur" varandra eftersom ni är på samma frekvens.

En AuraTransformation utförs av en helande person som besitter krafter och en djup inre balans.  Healaren, arbetar med balansenergi i stället för att arbeta med rent ljus och får i samband med Transformationen balansen så totalt integrerad i ditt energisystem att du inom kort upptäcker att du inte behöver se så svart-vitt på världen och det du har runt omkring dig. Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt upplevas!

Under AuraTransformationen blir andeenergin samlad och uppgraderad med de nya starka indigo- och kristall-energierna och den blir kopplad direkt till kroppen via den starkt skyddande balanskroppen. Därför blir det mycket lättare att leva ett liv i kontakt med kärnan i sig själv och den man är i renaste form.

 

 

När är en Transformation lämplig?

 • Är du extremt trött?
 • Har du svårt att sätta gränser mot andra människor?¨
 • Upplever du att du sitter fast i gamla mönster?
 • Har du svårt att behålla din personliga energi?
 • Stresssymptom på kroppen som utslag och eksem?
 • Symptom på utbrändhet?

 

JA, då kan det vara dags att uppgradera och stärka skyddet runt din kropp, din aura.

 

En AT kan ALLA genomgå som är födda före 1995 och som kän­ner att det är rätt för dem och att de är helt redo för det.

En av de abso­lut van­li­gaste mål­grup­perna för en Trans­for­ma­tion är små­barns­för­äld­rar. Många små­barns­för­äld­rar har näm­li­gen svårt att hänga med i bar­nens tempo. De har svårt att hålla kvar sin egen energi i när­varo av bar­nen och blir ofta extremt trötta. Bar­nens starka elde­nergi har för­må­gan att lösa upp den gamla aura­struk­tu­ren, vil­ket resul­te­rar i att många små­barns­för­äld­rar lever helt skydds­lösa och oför­mögna att ladda upp sig själva till 100% energimässigt.

 

När för­äld­rarna väl upp­gra­de­rat sin energi via en ­AT åter­får de för­må­gan att ladda energi, samt att skydda krop­pen. Dess­utom upp­le­ver ofta bar­nen att det är väl­digt befri­ande och avslapp­nande att vara kring vuxna som har den nya tidens energi och kän­ner sig där­för tryg­gare och mindre oro­liga. Det blir där­för ofta lug­nare energi i hem­met och mindre tjat när alla är på samma ener­gi­mäs­siga nivå.

Även för­äld­rar till lite äldre barn, ton­å­ringar och unga vuxna med den nya tidens energi har stort behov av en Trans­for­ma­tion för att lät­tare kunna nå fram till sina ofta svår­han­ter­liga Indi­go­barn. Indi­go­bar­nen blir näm­li­gen ofta kal­lade för "pro­blem­barn" av omed­vetna vuxna, detta på grund av dessa barns ovil­lig­het att anpassa sig efter den gamla tidens begrän­sande energi som de flesta vuxna lever i. När för­äld­rarna kom­mer upp på samma med­ve­tan­de­nivå som bar­nen bli det lät­tare att för­stå varandra.

 

En annan grupp av män­ni­skor som också, pre­cis som små­barns­för­äld­rarna, har stort behov av en AT är de män­ni­skor som helt eller till stora delar för­lo­rat sin gamla aura.

För att vara redo för en ­AT behö­ver man dock inte ha för­lo­rat sin gamla aura var­ken helt eller del­vis. Man behö­ver hel­ler inte vara olyck­lig eller miss­nöjd med sin till­varo eller känna att man går på knäna av trött­het. Många män­ni­skor är kanske redan rela­tivt nöjda med sig själva och sina liv, men kän­ner att den sista pus­sel­bi­ten fat­tas. De läng­tar helt enkelt efter att få till­gång till hela sitt med­ve­tande för att kunna leva sina liv uti­från sitt hjärta och sin sanning.

 

Det är all­tid vik­tigt att känna efter innan en AT så att timingen är rätt. Vissa är redo direkt och gör det samma vecka som de först hör talas om det. För andra kan det dröja flera år innan de verk­li­gen känner att de är redo.

 

Kän­ner man sig tvek­sam om det är rätt tid att genomgå den, kan man avvakta tills man upp­le­ver en läng­tan efter san­ning och hel­het. Det är vik­tigt att själv känna efter när man är redo.

En AuraTransformation löser inte dina proplem, men ger dig kraften att själv ta tag i dem.

 

När är det inte lämpligt med AT

Det finns dock vissa undan­tag där en Trans­for­ma­tion inte är att rekommendera.

 • Psykiskt sjuka eller instabila
 • Beroende av starka mediciner
 • Alkoholister och narkomaner